reklamační řád


všeobecná ustanovení

Tento Reklamační řád v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, řídí se odpovědnost za vady zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době, nebo jedná-li se o rozpor s kupní smlouvou.

záruka


Na všechny výrobky je poskytována záruční doba 24 měsíců, je-li kupujícím spotřebitel. Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.
Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uběhla dnem uplatnění reklamace záruční doba, a dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

rozpor s kupní smlouvou 


Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se vada za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.
Pokud jste obdrželi jiný výrobek, než jste si objednali (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo jste obdrželi výrobek vadný, zašlete nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. bezvadný).
Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu prodejce.